Voorwaarden bemiddeling Beumer Agro Service

Artikel 1 Algemeen
Het bemiddelingsdeel van deze website valt onder verantwoordelijkheid van Beumer Agro Service, gevestigd Dixielandkade 16, 4533 AB Terneuzen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Beumer Agro Service en de natuurlijke of rechts persoon, hierna te noemen opdrachtgever, die Beumer Agro Service opdracht geeft tot bemiddeling, of door het uitbrengen van een bod als koper optreed van een aangeboden product, dienst of aangeboden rechten en quota.
Op alle transacties is de Nederlandse wetgeving en/of Europese regelgeving van het Gemeenschappelijk Landbouw beleid - in Nederland door het ministerie van Economische Zaken ten uitvoer gebracht - leidend ten aanzien van de uitvoering van de transactie.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst
Door registratie op deze website verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de voorwaarden.
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze voorwaarden tussen Beumer Agro Service en opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Beumer Agro Service overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beumer Agro Service ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Artikel 5 Geheimhouding
Beumer Agro Service is, tenzij deze een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
Beumer Agro Service is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 6 Bemiddelingstarief
Het bemiddelingstarief wordt vermeld bij ieder aanbod op deze website.

Artikel 7 Facturering
7.1          Beumer Agro Service zal de door haar verrichte bemiddeling separaat in rekening brengen aan de opdrachtgever. Elke factuur wordt als een afzonderlijke vordering van Beumer Agro Service op opdrachtgever beschouwd.
7.2          In opdracht van de aanbieder verstuurd Beumer Agro Service een factuur naar de koper met de vermelding van het gekochte en de waarde van het product, dienst of recht of quotum.

Artikel 8 Betaling
8.1          Facturen van Beumer Agro Service dienen te worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde IBAN. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald is Beumer Agro Service gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. AlIe in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechteIijke (incasso-)kosten, die Beumer Agro Service maakt, als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
8.2        Facturen in opdracht van de verkoper dienen te worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum aan de verkoper of anders, indien van toepassing, binnen de termijn die wordt aangegeven op de factuur. Het niet tijdig betalen van de factuur kan tot gevolg hebben dat de transactie wordt geannuleerd en rechten of quota niet tijdig worden overgeschreven. Bij niet betalen binnen de termijn heeft de verkoper het recht de koop nietig te verklaren en de in gebreke gebleven koper 15% van de door hem of haar geboden prijs in rekening te brengen.

Artikel 9 Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Beumer Agro Service te worden kenbaar gemaakt.
Reclames als in hierboven bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Beumer Agro Service zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur en bemiddelaar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Beumer Agro Service voor de doorvoor ontstane schade niet aan­sprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Beumer Agro Service die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Beumer Agro Service voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie maal het bedrag van tarief voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Beumer Agro Service sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Beumer Agro Service waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Beumer Agro Service waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Beumer Agro Service haar woonplaats heeft.